ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ครูหนิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันเด็กแห่งปี 54

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สื่อการสอน

ความหมายของสื่อการสอน
สื่อการสอนหมายถึง วัสดุอุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอนเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายที่ผู้สอนประสงค์จะส่ง หรือถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของสื่อการสอน

 • จำแนกตามประสบการณ์


รูปภาพที่ 1 แสดงแผนภาพกรวยแห่งประสบการณ์

 • วัสดุที่ไม่ต้องฉาย ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง แผนที่ กระดาษสาธิต ลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิทรรศการ การสาธิต และการทดลองเป็นต้น
 • วัสดุฉายและเครื่องฉาย ได้แก่ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใส ภาพทึบ ภาพยนตร์ และเครื่องฉายต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ และฟิล์มสตริป เครื่องฉายกระจกภาพ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพจุลทัศน์ เป็นต้น
 • โสตวัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ แผ่นเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เทป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง และวิทยุ เป็นต้นรูปภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ

คุณค่าของสื่อการสอนที่มีต่อผู้เรียน

 • ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน
 • ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
 • ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
 • ช่วยให้สามารถนำเนื้อหาที่มีข้อจำกัดมาสอนในชั้นเรียนได้
 • ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับการเรียน
 • ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน

คุณค่าของสื่อการสอนที่มีต่อผู้สอน

 • ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน
 • ช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ
 • ช่วยสร้างความมั่นใจในการสอน
 • กระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ
 • สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น โดยใช้เวลาที่น้อยลง สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาบทเรียนได้นานกว่าการฟังบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว

สรุปได้ว่า สื่อการสอนมีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในหลายประการด้วยกัน ซึ่งการพิจารณาคุณค่าของสื่อการสอนอาจทำได้โดยการพิจารณาถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นสำคัญของคุณค่าของสื่อการสอน คือ สื่อการสอนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ้างอิง
http://www.srinan.ac.th/chalkpowderproject/ing.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น