ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ครูหนิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันเด็กแห่งปี 54

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

www.thaiandwebthai.com/marquee.html อักษรวิ่งแต่งเว็บ

แด่คุณครู

เล็กๆคือผ้าขาว
ครูนั้นเล่าคือผ้าสี
แต่งแต้มความปราณี
ได้ผ้าสีที่สวยงาม
ถ้าแต่งไม่ตั้งใจ
ผ้าขาวไซร้ไม่สดสี
สีใดถ้าไม่ดี
แต้มกี่สีไม่ถูกใจ
สีดีเพียงสีเดียว
แดง เหลือง เขียว หรือใดใด
ขอเพียงแต้มตั้งใจ
ผ้าผืนไหนก็งดงาม

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโนยีสำหรับครู ภาคการศึกษา 2/2553
าจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
นฤมล มุลมูล นักศึกษา กศพช. รุ่น11 หมู่1 การศึกษาปฐมวัย5ปี

ประวัติ
ชื่อ นางสาวนฤมล มุลมูล (หนิง)
เกิด 16 พฤษภาคม 2529 อายุ 25 ปี
ที่อยู่ 68 ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ติดต่อ ningning0000@hotmail.com , narumol0000@gmail.com
สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไผ่
ประสบการณ์ การทำงาน 4 ปี
คติ อยู่ต่อไป เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า