ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ครูหนิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันเด็กแห่งปี 54

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สื่อการสอน

ความหมายของสื่อการสอน
สื่อการสอนหมายถึง วัสดุอุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอนเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายที่ผู้สอนประสงค์จะส่ง หรือถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของสื่อการสอน

 • จำแนกตามประสบการณ์


รูปภาพที่ 1 แสดงแผนภาพกรวยแห่งประสบการณ์

 • วัสดุที่ไม่ต้องฉาย ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง แผนที่ กระดาษสาธิต ลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิทรรศการ การสาธิต และการทดลองเป็นต้น
 • วัสดุฉายและเครื่องฉาย ได้แก่ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใส ภาพทึบ ภาพยนตร์ และเครื่องฉายต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ และฟิล์มสตริป เครื่องฉายกระจกภาพ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพจุลทัศน์ เป็นต้น
 • โสตวัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ แผ่นเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เทป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง และวิทยุ เป็นต้นรูปภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ

คุณค่าของสื่อการสอนที่มีต่อผู้เรียน

 • ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน
 • ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
 • ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
 • ช่วยให้สามารถนำเนื้อหาที่มีข้อจำกัดมาสอนในชั้นเรียนได้
 • ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับการเรียน
 • ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน

คุณค่าของสื่อการสอนที่มีต่อผู้สอน

 • ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน
 • ช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ
 • ช่วยสร้างความมั่นใจในการสอน
 • กระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ
 • สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น โดยใช้เวลาที่น้อยลง สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาบทเรียนได้นานกว่าการฟังบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว

สรุปได้ว่า สื่อการสอนมีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในหลายประการด้วยกัน ซึ่งการพิจารณาคุณค่าของสื่อการสอนอาจทำได้โดยการพิจารณาถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นสำคัญของคุณค่าของสื่อการสอน คือ สื่อการสอนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ้างอิง
http://www.srinan.ac.th/chalkpowderproject/ing.html


วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

www.thaiandwebthai.com/marquee.html อักษรวิ่งแต่งเว็บ

แด่คุณครู

เล็กๆคือผ้าขาว
ครูนั้นเล่าคือผ้าสี
แต่งแต้มความปราณี
ได้ผ้าสีที่สวยงาม
ถ้าแต่งไม่ตั้งใจ
ผ้าขาวไซร้ไม่สดสี
สีใดถ้าไม่ดี
แต้มกี่สีไม่ถูกใจ
สีดีเพียงสีเดียว
แดง เหลือง เขียว หรือใดใด
ขอเพียงแต้มตั้งใจ
ผ้าผืนไหนก็งดงาม

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโนยีสำหรับครู ภาคการศึกษา 2/2553
าจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
นฤมล มุลมูล นักศึกษา กศพช. รุ่น11 หมู่1 การศึกษาปฐมวัย5ปี

ประวัติ
ชื่อ นางสาวนฤมล มุลมูล (หนิง)
เกิด 16 พฤษภาคม 2529 อายุ 25 ปี
ที่อยู่ 68 ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ติดต่อ ningning0000@hotmail.com , narumol0000@gmail.com
สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไผ่
ประสบการณ์ การทำงาน 4 ปี
คติ อยู่ต่อไป เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กลอนสำหรับเด็ก

หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน
เจ็ดวันฉันนั่งนั่งนับ
อาทิตย์ลับเริ่มสีแดง
วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลง
เป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา
วันอังคารสีชมพู
ช่างงามหลูดูทีท่า
วันพุธสุดโสภา
เขียวขจีสีสดใส
วันพฤหัสบดีประสานสีแสดวิไล
วันศุกร์ฟ้าอำไพ
เสาร์สีม่วงเด่นดวงเอย
เพลงอาบน้ำ
อาบน้ำแล้วสบายตัว
สบายหัวหนูหมั่นสระผม
ตัดเล็บที่มันแหลมคม
ปากหอมน่าดมเพราะหนูแปรงฟัน